💪🥇Ronnie Coleman tr�nuje �a�ko s partnerom Big J. pred inou chirurgiou - Fitness Angela Salvagno & Fitness News

Sylvester Stallone popiera „smie�ne“ obvinenia, ktor� sa t�kaj� teenagerov „NIKDY NEVYSTAVILO“

Ronnie Coleman m� srdce skuto�n�ho �ampi�na! B�val� �es�kr�t p�n Olympia sa nezhor�uje, komplexn� oper�cie nezmenili pracovn� etiku, ktor� m� Ronnie Coleman.

Je to ako stroj na ka�dej �rovni. Dosiahol tak� rozmer, ktor� sa nedal vyrovna�. Vycvi�il s intenzitou, ktor� nemo�no vyrovna�. A on bol venovan� pre kulturistiku (napriek po�etn�m zraneniam a oper�ci�m) non stop.

Po ka�dej oper�cii nieko�kokr�t vyhl�sil, �e ni� ne�utuje … ale nikdy nezastav� zdv�hanie z�va�ia.

Ronnie tvrdo pracoval v telocvi�ni predt�m, ne� za�al v tomto mesiaci alebo za�iatkom janu�ra 2018 vykona� �al�iu oper�ciu. V tomto bode by nebol e�te �iadny norm�lny �lovek. Norm�lna osoba by nebola schopn� urobi� polovicu toho, �o Ronnie Coleman urobil a st�le rob�. Ronnie je viac ako priemern� mu�. Je to �elma. Mimo�em��an. Nadpozemsk� neschopn� zastavenia.

Pr�spevok z Instagramu zobrazuje ni��ie Ronnie Coleman spolu so svoj�m tr�nerov�m partnerom Bigom J, ktor� d�fa, �e bude ma� bud�ci rok svoju kartu IFBB Pro. Coleman sa sna�� vzdorova� �ancu a pokra�ova� v tr�ningu tak dlho, ako to bude mo�n�.

Tr�nujte nohy s Buddy @ bigj_extremefitness dnes r�no a sna��me sa, aby na�e nohy boli v��ie. Obe nohy s� st�le znecitliven�, ale nie je ni� zl�ho s moj�m srdcom. Tu tla��m so v�etk�m srdcom a toto je druh�kr�t, �o som urobil 4 taniere na noh�ch. I�iel som na 20 Rep a len som dostal 17, ale skon�il som s 3 opakovaniami po 2 sekundovom odpo�inku, ktor� Big J nezaznamenal. Ako v�etci vid�te, �e Big J hr� s 13 taniermi. On urobil 27 opakovan� skuto�ne �ahk� a pri�iel cel� cestu sp� sa dot�ka jeho hrudi s ka�d�m rep, posledn�ch 5 on skoro vydl�dil jeho hru� v on pri�iel tak �aleko sp�. D�fam, �e po mojej �al�ej oper�cii, ktor� bude bu� tento mesiac, ale s najv��ou pravdepodobnos�ou janu�r po rodinnej plavbe, budem schopn� urobi� 13 platn� ako m�j idol Big J. Ale samozrejme mus�m urobi� 5 taniere ako prv�, �o viem, preto�e to m�em urobi� teraz. Neexistuje �iadny odchod a �iadna ned�vera v t�chto dvoch star�ch mu�ov. Ja som 53 rokov, Ve�k� J 51 a st�le po cel� �as tr�nujeme ka�d� de�, rob�m to u� 41 rokov a tak aj Big J. �al�ia je pro karta pre m�j Buddy, vezme si svet kulturistiky b�rkou v s��a�i v bud�com roku, tak�e zosta�te naladen� a svedkom toho, �e star� mu� kop� p�r koris� v dvoch tis�coch osemn�stich.

Tu je �al�� pr�spevok z jeho ned�vnej n�v�tevy v Aucklande na Novom Z�lande:

Like this post? Please share to your friends:
Pridaj komentár

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: